Ubytovací řád

Vinařský penzion

Strachotice 361, 671 29 Strachotice

Vydaný provozovatelem Vinařského penzionu ing. Jiřím Barabášem, Strachotice 361,. 671 29 Strachotice podle ustanovení § 2329 až § 2331 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

I. Podmínky uzavření smlouvy o ubytování
a) Podpisem ubytovaného (dále jen host) na Kartě hosta je mezi hostem a provozovatelem ing. Jiřím Barabášem (dále jen provozovatel) uzavřena smlouva o ubytování podle § 754 a násl. Občanského zákoníku a to za podmínek uvedených níže a ve smlouvě o ubytování.

b) Ubytování je poskytováno úplatně, přičemž cena za ubytování je stanovena dle platného ceníku dohodou obou stran. Ubytováním se rozumí používání prostor určených pro ubytování v následujících místnostech a plochách: venkovní prostory, chodníky, terasy, stravovací prostory, dětský koutek, koupelna a sociální zařízení, ložnice a spojovací chodby se schodištěm (dále jen prostory určené k ubytování).

Cena za ubytování je splatná nejpozději při konci pobytu, pokud nebylo dohodnuto jinak. Platba se provádí v hotovosti nebo platební kartou. Platba fakturou je možná pouze po předchozí dohodě s provozovatelem.

II. Náhrada škody
a) V případě vzniku škody způsobené zaviněním hosta, je provozovatel oprávněn domáhat se náhrady za škodu, popřípadě si ponechat kauci nebo její úměrnou část, rovnající se výši škody způsobené zaviněním hosta.

b) Host je povinen uhradit případnou škodu vzniklou v prostorách určených k ubytování a to v plné výši, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za ubytování po celou dobu, po kterou budou prostory určené k ubytování nebo části domu vyřazeny z provozu. Tuto povinnost má host i v případě, že škodu způsobí děti nebo jiné osoby ubytované s hostem.

III. Způsob objednání
Objednávku ubytování je možno provádět e-mailem nebo přes rezervační systémy (Booking.com). Tato je považována za platnou až po písemném potvrzení objednávky provozovatelem.

IV. Práva a povinnosti hosta
a) Host má právo užívat prostory určené k ubytování a veškerá jeho vybavení dle Seznamu poskytnutého vybavení v prostorách určených k ubytování v souladu s dodržováním zásad dobrého hospodaření. Při nástupu obdrží host klíče od dveří apartmánu, příp. oken v apartmánu. Host je povinen předejít ztrátě těchto klíčů, zabezpečit je proti odcizení a vyvarovat se zapůjčení klíčů osobám, které nejsou v domě ubytovány. Při ztrátě, nebo jiném zneužití klíčů je host povinen zaplatit provozovateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč. Tím není dotčeno právo provozovatele domáhat se náhrady způsobené škody.

b) Host je povinen:
– uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku
– – řádně užívat prostory určené k ubytování, dodržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách určených k ubytování, před ukončením pobytu uvést do původního stavu vybavení kuchyně, řádně umýt nádobí a uložit na místa k tomu určená
– zajistit dodržování čistoty v prostorách určených k ubytování
– chránit vybavení a zařízení v prostorách určených k ubytování proti poškození
– zajistit ochranu postelí, sedacích souprav před znečištěním dětmi, které nejsou dosud schopny udržovat osobní hygienu
– seznámit se s Ubytovacím řádem a dodržovat jej
– bez průtahů oznámit potřebu provedení oprav v prostorách určených k ubytování nebo na částech domu
– bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host v prostorách způsobil
– v době od 22.00 hod do 7.00 hod se chovat tak, aby nerušil ostatní nadměrným hlukem
– pokoj opustit do 10.00 hod v den odjezdu. Pozdní odjezd (nejpozději však ve 12.00 hod) musí host nahlásit den předem.

b) Host nesmí bez souhlasu ubytovatele:
– provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení, apod.)
– odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování
– používat v prostorách určených k ubytování vlastní spotřebiče vyjma osobních počítačů, bez předchozího oznámení provozovateli nebo přes jeho zákaz
– přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě
– přijímat návštěvy v prostorách určených k ubytování
– uvádět adresu domu s prostory určenými k ubytování jako místo svého podnikání

c) Host dále v prostorách určených k ubytování nesmí:
– nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití  (mimo pobyty spojené s akcemi typu střelecké závody)
– držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem
– kouřit ve vnitřních prostorách určených k ubytování

Porušení těchto pravidel je sankcionováno 2500,- za každé jednotlivé porušení bodu IV. tohoto řádu.

V. Povinnosti provozovatele
Provozovatel je povinen
– odevzdat hostu prostory určené k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním
– dbát na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů
– dbát na bezvadný technický a hygienický stav v prostorách určených k ubytování

VI. Vozidlo a cennosti hosta
Parkování vozidel hostů je umožněno na vlastním přilehlém parkovišti před domem. Tyto parkovací plochy jsou otevřené a tudíž provozovatel neručí za případné škody či odcizení vozidla nebo věcí ve vozidle. Provozovatel doporučuje hostům, aby klenoty, peníze a jiné cennosti nenechával v prostorách určených k ubytování.

VII. Průběžný úklid
V případě delšího pobytu jsou po týdnu měněny ručníky, osušky. Základní úklidové pomůcky jsou součástí prostor určených k ubytování. Během týdenního pobytu provozovatel úklid v prostorách určených k ubytování neprovádí. Při pobytu delším než 1 týden se úklid provádí 1x týdně na vyžádání a dle domluvy. Pokud host požádá o výměnu ručníků v kratším termínu je mu vyhověno. Na žádost hosta je možné uklízení apartmánů i vícekrát za týden.

VIII. Domácí zvířata
Návštěva prostor určených k ubytování s domácími zvířaty není možná. Při porušení bude účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč za každý započatý den.

IX. Reklamace
Host má právo na reklamaci, jestliže ubytování nebylo poskytnuto v dohodnutém rozsahu nebo kvalitě. Připomínka nebo reklamace hosta musí být uplatněna ihned, aby mohla být odstraněna. Pokud by nebyla připomínka nebo závada nahlášená hostem odstraněna, je zapotřebí sepsat zápis a dohodu mezi oběma stranami.

X. Odstoupení od Smlouvy o ubytování
a) Host má právo odstoupit od Smlouvy o ubytování. Odstoupení od smlouvy se řídí stornovacími podmínkami viz.bod XI tohoto ubytovacího řádu.

b) Provozovatel má právo od Smlouvy o ubytování odstoupit, jestliže host hrubě porušuje povinnosti stanovené touto smlouvou nebo v prostorách určených k ubytování hrubě porušuje dobré mravy.

c) Odstoupení od Smlouvy o ubytování musí být písemné a musí být odesláno druhé straně.

d) Odstoupení od Smlouvy o ubytování nemá vliv na pohledávky z této smlouvy vzniklé.

e) V případě odstoupení od Smlouvy o ubytování si provozovatel vyhrazuje právo vyzvat hosta k opuštění prostor určených k ubytování.

XI. Stornovací podmínky:
a) Při úplném nebo částečném zrušení objednaných služeb z důvodu jiného než z objektivních příčin uvedených níže, bude hostu účtován stornovací poplatek ve výši:

do 60 dnů před nástupem – 30 % z ceny pobytu
do 30 dnů před nástupem – 80 % z ceny pobytu
do 21 dnů před nástupem – 100 % z ceny pobytu

b) V případě zrušení objednaných služeb je provedeno vyúčtování do 21 dnů a vrácení případné části zálohy po odečtení stornovacích poplatků.

c) Pokud si host objedná služby v době kratší než 30 dní před počátkem poskytovaných služeb, stornovací podmínky se nemění.

XII. Doklad totožnosti
Karta hosta obsahuje jméno a příjmení, bydliště, rodné číslo, číslo občanského průkazu, popřípadě cestovního pasu k zápisu do domovní knihy. K ověření těchto údajů je host povinen předložit doklad totožnosti.

Ubytovací řád vydaný 1.5.2021 ve Strachoticích

Provozovatel:

Ing. Jiří Barabáš
Strachotice 361
671 29